Eerste proefproject

versnelling asbestverwijdering
13-03-2017

Pilot Steenwijkerland van start

Lancering asbestservicepunt

Het eerste proefproject om te kijken hoe asbestdaken versneld kunnen worden aangepakt, wordt gehouden in Steenwijkerland. In die gemeente wordt een servicepunt ingericht waar ondernemers informatie kunnen krijgen over asbestverwijdering. Verder worden bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers (bouwbedrijven, adviseurs en financiers) worden betrokken bij een versnellingsaanpak. Ook wordt asbest onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen, waardoor ook langs die weg aandacht wordt gegenereerd voor asbestverwijdering.

Het project wordt getrokken door de Business Club Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland, LTO Noord-afdeling Steenwijkerland en de provincie Overijssel zijn samenwerkingspartners.

Het mes snijdt aan twee kanten
Op maandag 13 maart is het proefproject officieel gestart in Rabotheater de Meenthe in Steenwijk. De website www.asbestservicepunt.nl is gelanceerd door Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), Bert Dedden (wethouder gemeente Steenwijkerland), Sander Pereboom (voorzitter LTO Noord – afdeling Steenwijkerland en Jurjen Helfrich (voorzitter Business Club Steenwijkerland)

De aanpak richt zich op ondernemers. Hierbij wordt zowel gekeken naar bewustwording en activering van eigenaren van asbestdaken. Maar er wordt ook gekeken hoe lokale ondernemers hier van kunnen profiteren en er een boterham aan kunnen verdienen. Op die manier snijdt het mes lokaal aan twee kanten. Mocht de aanpak succesvol zijn, dan wordt deze ook in andere gemeenten toegepast.

Risico’s asbestdaken
Vanaf 2024 is het bezit van een asbestdak verboden. In Overijssel is nog ruim negen miljoen vierkante meter asbestdak aanwezig. Het grootste deel daarvan ligt op bedrijventerreinen en op boerderijen en schuren op het platteland. Als asbestdaken verouderen gaan ze verweren. Daarbij komen asbestvezels vrij die bij inademing kankerverwekkend zijn. Ook bij branden kunnen deze vezels zich over een groot gebied verspreiden. Naast de gezondheidsrisico’s leidt dit ook tot economische schade omdat omliggende bedrijven mogelijk tijdelijk worden gesloten en alle asbest moet worden opgeruimd.

Overijsselse aanpak asbestdaken
De provincie Overijssel zet zich in voor een versnelde verwijdering van asbestdaken. Dat doet de provincie vooral door betrokken partijen zoals asbestverwijderaars, dakenbouwers, financiers en gemeenten te helpen asbesteigenaren bewust te maken van de gevaren van asbestdaken en tot vervanging te bewegen. In het najaar van 2016 hebben Provinciale Staten het plan van aanpak asbestdaken vastgesteld, waarin is opgeschreven hoe de provincie de aanpak van asbestdaken stimuleert.